NgospelMedia
Ultimate magazine theme for WordPress.

- Advertisement -

- Advertisement -

Makomborero – Minister Michael Mahendere

Makomborero – Minister Michael Mahendere | Zimbabwe LyricsNdaverenga makomboreroNdawana akawandaKupfura kukundikanaIshe Jesu ndokutenda 2Handaive zvandiri nhasiDzisiri nyasha dzenyuZvakawanda zvaida kundiodza moyoRuoko rwenyu rwakandirwiraZuva nezuva ramunondipa MwariNdinobuda netestimonyKurarama, utano, zvokudya nozvokupfekaNdiwo makomborero(ohh yes)

Song Artiste:
Artiste Country:
Music Language:
Music Type:
Music Album:


0 19

- Advertisement -Ndaverenga mikana yamakandipa
Ndaona yakawanda
Kupfuura zvakaramba
Ishe Jesu munondigonera
Ndaverenga zvangu zvakaita
Ndaona zvakawanda
Kupfuura zvakaramba
Ishe Jesu munondigonera

Handaive zvandiri nhasi
Dzisiri nyasha dzenyu
Zvakawanda zvaida kundiodza moyo
Ruoko rwenyu rwakandirwira
Hupenyu(makomborero)
Hutano(makomborero)
Nerugare(makomborero)
Nemhuri yangu(makomborero)
Shamwari dzangu(makomborero)
Zvokudya(makomborero)
Zokupfeka(makomborero)
Nepokugara(makomborero) ehhhh

Ndakazviona kuti hamundisiye ndoga imi
Mwari wangu
Munehurongwa neni
Hwakandinakira chose(ahh hey hey)

Ndakazviona kuti hamundikanganwe kwete
Mwari wangu ndinesungano nemi
yakandinakira chose

(Hupenyu hwangu wose mondipa mufaro)
Mwari ehhh, munondipa mufaro
munondipa mufaro
munondipa mufaro 2

(Ndaremerwa munotura mutoro)
Mwari wangu, munotura mutoro
munotura mutoro
munotura mutoro

(Ndaremerwa munotura mutoro)
Ishe wangu, munotura mutoro
Hamudi ndisuwe(mutoro)
Hamudi ndicheme(mutoro)

(Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete)
Ishe wangu, zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(zvinoita chete)
zvichaita chete
(Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete)
Mwari wangu, zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(ohhh yes, ahaaa)

(zvinoita chete)

Hupenyu hwangu
(Hupenyu hwangu wose mondipa mufaro)
munondipa mufaro
munondipa mufaro
munondipa mufaro
(Hupenyu hwangu wose mondipa mufaro)
Mwari wedenga munondipa mufaro
munondipa mufaro
munondipa mufaro

(Ndaremerwa munotura mutoro)
Mwari wangu, munotura mutoro
munotura mutoro
munotura mutoro

(Ndaremerwa munotura mutoro)
Ishe wangu, munotura mutoro
Hamudi ndisuwe(mutoro)
Hamudi ndicheme(mutoro)

(Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete)
Ishe wangu, zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(zvinoita chete)
zvichaita chete
(Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete)
Mwari wangu, zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(zvinoita chete)
zvinoita chete(ohhh yes, I will never give up) ahahahahaaaa

Eiiiiii
Ndimi Mwari wangu
(Ndimi Mwari vanondichengeta)
Mazuva ose
(Mazuva ose ehupenyu hwangu)
ahhh Ndimi Mwari wangu
(Ndimi Mwari anonditarisa)
Mazuva ose
(Mazuva ose ehupenyu hwangu)
ahhhh ndimi Mwari
(Ndimi Mwari anogara neni)
Mazuva ose
(Mazuva ose ehupenyu hwangu)
ahhhh Ndimi Mwari wangu
(Ndimi Mwari anomira neni)
Mazuva ose
(Mazuva ose ehupenyu hwangu)
ohhhhh Jehovah(Jehovahhh)

Makanaka makanaka makanaka (ah ah ah Mwari makanaka) Baba

Makanaka makanaka makanaka (Jehovahhh) Jesu

Makanaka makanaka makanaka(Jehovahhhh, Mwari wakanaka)

Makanaka makanaka makanaka(Jehovahhh)
Jesu

Tinotenda Tinotenda Tinotenda (Jehovahhhh, Mwari wakanakaaaa)Baba
Tinotenda Tinotenda Tinotenda Jesu(Jehovahh)

Makanaka makanaka makanaka (Jehovahhh)
(Mwari wakanakaaa)Baba
Makanaka makanaka makanaka(Jehovahhh)
Jesu.

Interpretations:

I have read the blessings
I have found many
Failure to shoot
The Lord Jesus believed 2

I wasn’t today
It’s not your grace
Much depressed me
Your hand has delivered me
Every day you give me God
I am out with the ladies
Living, health, food and clothing
Ohh yes

I have read the opportunities you gave me
I’ve seen a lot
More than it refused
The Lord Jesus you hold me
I read my story
I’ve seen a lot
More than it refused
The Lord Jesus you hold me

I wasn’t today
It’s not your grace
Much depressed me
Your hand has delivered me
Life (blessings)
Health (blessings)
By peace (blessings)
With my family (blessings)
My friends (blessings)
Food (blessing)
Clothing (blessing)
By living (blessings) ehhhh

I found that you did not leave me alone
My God
You’re organized with me
Hwakandinakira all (ahh hey hey)

I found that you never forgot me
My God is with you
it is good for me

(All my life give me joy)
God, you give me joy
you give me joy
you give me joy 2

(I’m burdened with a burden)
O my God, you lay the burden
you give up the burden
you give up the burden

(I’m burdened with a burden)
My Lord, you lay a burden
You don’t want me (responsibility)
You don’t cry (responsibility)

(By your grace God does only)
My Lord, it does only (it only does)
it does only
it shall be done
(By your grace God does only)
My God, it is only possible (only possible)
it does only
only oh (ohhh yes, ahaaa)

(only possible)

- Advertisement -

My life
(All my life give me joy)
you give me joy
you give me joy
you give me joy
(All my life give me joy)
The God of heaven gives me joy
you give me joy
you give me joy

(I’m burdened with a burden)
O my God, you lay the burden
you give up the burden
you give up the burden

(I’m burdened with a burden)
My Lord, you lay a burden
You don’t want me (responsibility)
You don’t cry (responsibility)

(By your grace God does only)
My Lord, it does only (it only does)
it does only
it shall be done
(By your grace God does only)
My God, it is only possible (only possible)
it does only
it just does (ohhh, I will never give up) ahahahahaaaa

Eiiiiii
You are my God
(You are the God who keeps me)
Every day
(All my life)
ahhh You are my God
(You are the God who looks at me)
Every day
(All my life)
ahhhh you are God
(You are the God who is with me)
Every day
(All my life)
ahhhh You are my God
(You are God standing with me)
Every day
(All my life)
ohhhhh Jehovah (Jehovahhh)

You are beautiful and beautiful (ah ah ah God is good) Father

Good and beautiful (Jehovahhh) Jesus

Good and beautiful (Jehovahhhh, good God)

Good quality (Jehovahhh)
Jesus

We believe We thank You (Jehovahhhh, the good God) Father
Thank You Thank You Jesus (Jehovahh)

Good quality (Jehovahhh)
(God is good) Father
Good quality (Jehovahhh)
Jesus.

Makomborero - Minister Michael Mahendere • NGMedia Lyrics
Makomborero - Minister Michael Mahendere 1
Makomborero - Minister Michael Mahendere | Zimbabwe LyricsNdaverenga makomboreroNdawana akawandaKupfura kukundikanaIshe Jesu ndokutenda 2Handaive zvandiri nhasiDzisiri nyasha dzenyuZvakawanda zvaida kundiodza moyoRuoko rwenyu rwakandirwiraZuva nezuva ramunondipa MwariNdinobuda netestimonyKurarama, utano, zvokudya nozvokupfekaNdiwo makomborero(ohh yes)
Editor's Rating:
4.5

- Advertisement -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More